Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALSCHOOL DE BELOFTE

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding, Inschrijving & betalingsvoorwaarden – Procedure

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Voetbalschool De Belofte dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of per mail naar info@voetbalschooldebelofte.nl.

2.2: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen.

2.3: U dient vooraf te betalen of in 3 maandelijkse termijnen dit moet dan wel per mail aangevraagd worden.

2.4: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

2.5: De contributie dient u over te maken op rekeningnummer van Voetbalschool De Belofte o.v.v. Naam Kind en factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

2.6: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Voetbalschool De Belofte het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij/zij ingeschreven is.

 

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s)

verzorger) zich af te melden bij de trainers, 24 uur voor aanvang van de training. Voor

contact gegevens zie www.voetbalschooldebelofte.nl.

Per 10 trainingen mag er 3 keer afgemeld worden met een legitieme reden (binnen de

bovengenoemde tijd) zonder dat dit ten koste gaat van een training. Na de 3e keer zal het ten

koste gaan van een training.

Verder is er de mogelijkheid om, in overleg en maximaal 2 keer per 10 weken, mee te trainen met een andere

groep op dezelfde of andere dag, mocht het niet uitkomen om op je eigen trainingsdag en –tijd te trainen.

4.2:  De trainingen gaan in principe altijd door (met uitzonderingen van de winterstop en zomerstop), maar Voetbalschool De Belofte behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een trainingsdag. Wanneer een trainingsdag komt te vervallen dan houdt uw kind wel de training te goed, die zal dan op een latere datum ingehaald worden.
Wij zullen deelnemers per e-mail of Whatsapp op de hoogte stellen.

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Voetbalschool De Belofte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Voetbalschool De Belofte is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.6: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.

 

6: Multimedia

6.1: Voetbalschool De Belofte behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

6.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

6.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen ervoor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

 

7: Op en Aanmerkingen 

7.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan: info@voetbalschooldebelofte.nl. 

 

8: Disclaimer

8.1: Voetbalschool De Belofte en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool De Belofte of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool De Belofte bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

8.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.